Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Máte konkrétní otázku a nechce se vám číst celý dokument?
Mrkněte sem:
Časté dotazy

Otázky posílejte na e-mail
[email protected]

Ochrana osobních údajů
 1. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též jako „ZOOU“). Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále též jako „osobní údaje“). Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel užil jméno a příjmení uživatele v případě, že se uživatel stane vítězem spotřebitelské soutěže.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích
 5. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přiměřenou sledovanému účelu, popř. po dobu nutnou pro plnění svých zákonných povinností neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a shromážděním osobních údajů v souladu s ZOOU, případně uplatňovat svá další práva.
 8. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejm. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení; nebo
  2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Provozovatel se zavazuje osobní údaje uživatele neposkytnout jiným třetím subjektům.
 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu uživatele, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu uživatele. Uživatel může provozovateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním kupní smlouvy, aniž by tím vznikaly jakékoliv náklady.